نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
شاهرود
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در شاهرود

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در شاهرود

مشاهده آگهی ها روی نقشه