نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
شهرک راه آهن (گلستان)
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در شهرک راه آهن (گلستان)

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در شهرک راه آهن (گلستان)

مشاهده آگهی ها روی نقشه