نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
شهرک غرب (قاسم آباد)
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در شهرک غرب (قاسم آباد)

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در شهرک غرب (قاسم آباد)

مشاهده آگهی ها روی نقشه