نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
شهرک گلستان
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در شهرک گلستان

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در شهرک گلستان

مشاهده آگهی ها روی نقشه