نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
شهر جدید هشتگرد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در شهر جدید هشتگرد

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در شهر جدید هشتگرد

مشاهده آگهی ها روی نقشه