نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
شهید بهشتی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در شهید بهشتی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در شهید بهشتی

مشاهده آگهی ها روی نقشه