نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
شیخ هادی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در شیخ هادی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در شیخ هادی

مشاهده آگهی ها روی نقشه