نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
صدرا فاز دو
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در صدرا فاز دو

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در صدرا فاز دو

مشاهده آگهی ها روی نقشه