نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
صومعه سرا
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در صومعه سرا

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در صومعه سرا

مشاهده آگهی ها روی نقشه