نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
ضرابخانه
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در ضرابخانه

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در ضرابخانه

مشاهده آگهی ها روی نقشه