نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
طرشت
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در طرشت

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در طرشت

مشاهده آگهی ها روی نقشه