نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
فاز دو پاداد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در فاز دو پاداد

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در فاز دو پاداد

مشاهده آگهی ها روی نقشه