نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
فدک
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در فدک

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در فدک

مشاهده آگهی ها روی نقشه