نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
فرحزاد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در فرحزاد

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در فرحزاد

مشاهده آگهی ها روی نقشه