نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
فرخی یزدی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در فرخی یزدی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در فرخی یزدی

مشاهده آگهی ها روی نقشه