نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
فرشته
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در فرشته

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در فرشته

مشاهده آگهی ها روی نقشه