نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
قدوسی شرقی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در قدوسی شرقی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در قدوسی شرقی

مشاهده آگهی ها روی نقشه