نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
مجیدیه شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در مجیدیه شمالی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در مجیدیه شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه