نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
مطهری
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در مطهری

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در مطهری

مشاهده آگهی ها روی نقشه