نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
میدان نبوت
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در میدان نبوت

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در میدان نبوت

مشاهده آگهی ها روی نقشه