نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
میدان ولیعصر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در میدان ولیعصر

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در میدان ولیعصر

مشاهده آگهی ها روی نقشه