نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
مینی سیتی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در مینی سیتی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در مینی سیتی

مشاهده آگهی ها روی نقشه