نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
هفت تیر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در هفت تیر

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در هفت تیر

مشاهده آگهی ها روی نقشه