نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
پادادشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در پادادشهر

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در پادادشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه