نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
پردیس
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در پردیس

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در پردیس

مشاهده آگهی ها روی نقشه