نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
چهارباغ خواجو
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در چهارباغ خواجو

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در چهارباغ خواجو

مشاهده آگهی ها روی نقشه