نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
کارگر شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در کارگر شمالی

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در کارگر شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه