نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
کوی مهر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در کوی مهر

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در کوی مهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه