نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
کوی یاس
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در کوی یاس

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در کوی یاس

مشاهده آگهی ها روی نقشه