نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکاداری
یوسف آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره اداری در یوسف آباد

رهن و اجاره اداری و دفتر کار در یوسف آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه