نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
امام حسین
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در امام حسین

رهن و اجاره تجاری و مغازه در امام حسین

مشاهده آگهی ها روی نقشه