نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
امام رضا
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در امام رضا

رهن و اجاره تجاری و مغازه در امام رضا

مشاهده آگهی ها روی نقشه