نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
بنی هاشمی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در بنی هاشمی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در بنی هاشمی

مشاهده آگهی ها روی نقشه