نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
بوستان سعدی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در بوستان سعدی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در بوستان سعدی

مشاهده آگهی ها روی نقشه