نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
بیرجند
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در بیرجند

رهن و اجاره تجاری و مغازه در بیرجند

مشاهده آگهی ها روی نقشه