نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
حرم
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در حرم

رهن و اجاره تجاری و مغازه در حرم

مشاهده آگهی ها روی نقشه