نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
حسین آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در حسین آباد

رهن و اجاره تجاری و مغازه در حسین آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه