نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
خانی آباد نو
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در خانی آباد نو

رهن و اجاره تجاری و مغازه در خانی آباد نو

مشاهده آگهی ها روی نقشه