نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
خاک سفید
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در خاک سفید

رهن و اجاره تجاری و مغازه در خاک سفید

مشاهده آگهی ها روی نقشه