نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
خلیج فارس
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در خلیج فارس

رهن و اجاره تجاری و مغازه در خلیج فارس

مشاهده آگهی ها روی نقشه