نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
خواجه نظام الملک
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در خواجه نظام الملک

رهن و اجاره تجاری و مغازه در خواجه نظام الملک

مشاهده آگهی ها روی نقشه