نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
دانشگاه علم و صنعت
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در دانشگاه علم و صنعت

رهن و اجاره تجاری و مغازه در دانشگاه علم و صنعت

مشاهده آگهی ها روی نقشه