نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
دزاشیب
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در دزاشیب

رهن و اجاره تجاری و مغازه در دزاشیب

مشاهده آگهی ها روی نقشه