نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
زرهی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در زرهی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در زرهی

مشاهده آگهی ها روی نقشه