نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
زند
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در زند

رهن و اجاره تجاری و مغازه در زند

مشاهده آگهی ها روی نقشه