نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
سبزوار
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در سبزوار

رهن و اجاره تجاری و مغازه در سبزوار

مشاهده آگهی ها روی نقشه