نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
ستارخان
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در ستارخان

رهن و اجاره تجاری و مغازه در ستارخان

مشاهده آگهی ها روی نقشه