نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
سردار جنگل
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در سردار جنگل

رهن و اجاره تجاری و مغازه در سردار جنگل

مشاهده آگهی ها روی نقشه