نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شاهین شهر
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شاهین شهر

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شاهین شهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه