نوع آگهیرهن و اجاره
نوع ملکتجاری
شاه قلی بیگی
متراژ
تا
تعداد خواب
ودیعه (تومان)
تا
اجاره (تومان)
تا
رهن و اجاره تجاری در شاه قلی بیگی

رهن و اجاره تجاری و مغازه در شاه قلی بیگی

مشاهده آگهی ها روی نقشه